தகவல் தொழில்நுட்பம் (ICT)

[useyourdrive dir=”1GVg41Xv7vsr2Spm07Ss4Paj6OeXdfdqP” mode=”files” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” downloadrole=”all” filelayout=”list” showext=”0″ showcolumnnames=”0″ previewinline=”0″ candownloadzip=”1″ showsharelink=”1″]

விவசாய விஞ்ஞானம்

[useyourdrive dir=”1_j-h3k8QawtCwoAnpTbVhXeci-WCD_AA” mode=”files” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” downloadrole=”all” filesize=”0″ filelayout=”list” showcolumnnames=”0″ previewinline=”0″ candownloadzip=”1″]