தொடர்பாடலும் ஊடகக் கற்கையும்

[useyourdrive dir=”1tTmSyGZg_uyyRBy7_3kq8pQmElZbdrD4″ mode=”files” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” downloadrole=”all” filesize=”0″ filelayout=”list” showcolumnnames=”0″ previewinline=”0″ candownloadzip=”1″]