பொதுத் தகவல் தொழில்நுட்பவியல் (GIT)

[useyourdrive dir=”15mCWhyaPGe-YK5j_Evs5vYfa6RF763e9″ mode=”files” viewrole=”administrator|editor|author|contributor|subscriber|guest” downloadrole=”all” filelayout=”list” showext=”0″ showcolumnnames=”0″ previewinline=”0″ candownloadzip=”1″ showsharelink=”1″]